Polityka prywatności

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszelkie prawa do treści na witrynie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Karol Walencik GONSTAL Karol Walencik Rynek 3
24-120 Kazimierz Dolny
lub stron trzecich i są chronione przez prawo własności intelektualnej oraz ustawę o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Udostępniane na stronie internetowej treści mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, Użytkownik akceptuje warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści z witryny może naruszać prawa autorskie i / lub inne międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Spółka nieustannie pracuje nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że Spółka nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

Polityka cookies

Podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego www.gonstal.com (zwanego dalej: „witryną”): Karol Walencik GONSTAL.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach witryny mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik etc;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Spółka informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem  witryny reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Karol Walencik GONSTAL Telefon kontaktowy: +48 608 090 036 oraz e-mail: biuro@gonstal.pl dedykowane dla kwestii ochrony danych osobowych i polityki prywatności.

Spółka zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z witryny przez Użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy witryny, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania witryny. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa Użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące witrynę powinny pracować z maksymalną wydajnością. Spółka podkreśla, że gromadzone w ten sposób informacje nie są w żaden sposób łączone z indywidualnymi Użytkownikami i nie mogą być identyfikowane z danymi osobowymi przekazanymi przez Użytkowników w inny sposób.

Celem usprawnienia kontaktów ze Spółką, na witrynie zamieszczony został formularz kontaktowy przeznaczony do dialogu z Użytkownikami, w tym do zadawania pytań, zgłaszania opinii i temu podobne.

Wykorzystanie formularza kontaktowego jest dobrowolne i powoduje pozyskanie przez Spółkę niektórych danych osobowych podanych przez Użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść umieszczone w formularzu kontaktowym. Następuje to wyłącznie celem nawiązania dialogu i udzielenia Użytkownikowi informacji, na które zgłosił zapotrzebowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem stosującym formularz kontaktowy celem dostarczenia Użytkownikowi informacji, o które wnosił, względnie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie bądź ustosunkowania się do wyrażonej opinii.

Nadto informujemy, że za pomocą specjalnego protokołu bezpieczeństwa zapewnia się ochronę danych osobowych Użytkowników już podczas ich przekazywania.

Możliwe jest również przekazanie danych osobowych w inny sposób, w zależności od potrzeb Użytkownika może być to wiadomość e-mail skierowana do Spółki w celu uzyskania informacji, wszczęcia i przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bądź dowolnej innej sprawy, z którą zwróci się Użytkownik. Spółka za każdym razem wymaga podania przez Użytkownika tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usługi lub wykonania powierzonego zadania.

Przesłanie formularza kontaktowego do Spółki lub wiadomości e –mail, jednoznaczne jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.

Spółka nie zbiera danych osobowych od osób niepełnoletnich, ale jeżeli mimo wszystko osoba poniżej 18 roku życia udostępni tego typu dane, Spółka podejmie próby nawiązania kontaktu z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi, a w razie stwierdzenia przez rodziców lub opiekunów prawnych, że nastąpiło przekazanie danych osobowych przez osobę niepełnoletnią pod ich opieką, Spółka zachęca do nawiązania kontaktu w celu usunięcia tych danych.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa Spółka ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji. Ponadto, warto pamiętać, że witryna może zawierać linki umożliwiające Użytkownikom przejście do innych stron internetowych. Polityka prywatności i polityka cookies właścicieli tych serwisów może być odrębna od opisanej w tym dokumencie, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych serwisów.

Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkowników podane przez nich dobrowolnie są następnie przetwarzane przez  Karol Walencik GONSTAL zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przy czym Spółka stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Spółka lub firma określona w inny sposób jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w sposób opisany poniżej. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tych informacji lub chęci skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny.

Termin “dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Użytkownika jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które Spółka lub strona trzecia, którą Spółka zaangażowała, podejmuje względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.


Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele. Spółka przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Użytkownika i umowami zawartymi z Użytkownikiem, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. 

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów i usług, w celu ulepszenia produktów i usług Spółki. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, należy skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny.

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zaobserwować, jak Użytkownicy korzystają z witryny i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla Użytkownika zawartość. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Użytkownika jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw witryny.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby witryna i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane Użytkowników Spółka stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

W celu ochrony danych osobowych i innych informacji opisanych w niniejszym dokumencie Spółka stosuje zabezpieczenia w postaci haseł dostępu, ograniczenia osób z uprawnieniami dostępu oraz lokując serwery gromadzące dane w przeznaczonych do tego pomieszczeniach bądź oddając je w zarządzanie wyspecjalizowanym podmiotom, zgodnie z zasadami nałożonymi obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Spółka czuwa nad tym, aby dane osobowe Użytkowników nie zostały udostępnione osobom nieupoważnionym, nie uległy uszkodzeniu, zniekształceniu bądź utracie.

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkownika, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy następuje inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem tych danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samego Użytkownika lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub produktami i / lub usługami proponowanymi przez Spółkę. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga zgody Użytkownika, taka zgoda zostanie uzyskana przed rozpoczęciem przetwarzania.

Gromadzone dane są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Spółka może wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w jej naszym, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że wyznaczeni partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika. Firmy przetwarzające dane osobowe w imieniu Spółki, muszą zawsze zawrzeć ze Spółką stosowną umowę, aby Spółka mogli zapewnić wysoki poziom ochrony danych osobowych Użytkowników nawet w relacjach z partnerami.

Spółka może również ujawnić dane osobowe Użytkowników stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym w gdy Spółka jest zobowiązana do ich ujawnienia na mocy obowiązujących przepisów prawo lub decyzji władz publicznych.

Spółka nie ujawni danych osobowych Użytkowników w zakresie innym niż opisany powyżej.

Spółka zastrzega, że wraz z rozwojem witryny lub zmianą obowiązujących przepisów prawa, bądź na skutek innych okoliczności, może wystąpić potrzeba, a nawet obowiązek wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności i sposobu gromadzenia lub zarządzania danymi. W takim przypadku Użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani o wprowadzonych zmianach w sposób, który umożliwi im zapoznanie się z nową treścią.

Prawa Użytkownika, który przekazał dane osobowe 

Każdy Użytkownik, który przekazał dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego lub w inny sposób, ma niezbywalne prawo do wglądu do danych, które przekazał, do poprawienia tychże danych, do ich aktualizacji. Nadto może w dowolnym momencie zażądać zawieszenia przetwarzania tychże danych, ich usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także może skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności wówczas, gdy cel, dla którego zostały zebrane, jest już nieaktualny bądź został zrealizowany. W takim przypadku Użytkownik winien skontaktować się ze Spółką poprzez dane kontaktowe wskazane w sekcji Uzyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z witryny. Użytkownik w każdej chwili jest również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uzna, że dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Prawa przysługujące Administratorowi

Spółka może odmówić usunięcia danych danego Użytkownika, o ile ich zachowanie okaże się nieodzowne celem realizacji chronionych prawem interesów Spółki bądź jeżeli będą tego wymagały przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.

Nadto Spółka będzie miał prawo przetwarzać dane osobowe przekazane mu przez Użytkownika celem przeprowadzenia dialogu zainicjowanego przez Użytkownika poprzez wypełnienia formularza kontaktowego, czy w inny sposób, w tym również celem przekazywania Użytkownikowi informacji o innych podmiotach powiązanych ze Spółką, o ile będzie to korespondować z zakresem zapytania lub zakresem pożądanych przez Użytkownika informacji

This site uses cookies to improve your user experience.